گؤزل شئعرلر (قوشوق لار)

قوشوق درگي سي

26 - مقايسه حرف ğ در الفباي تركي آذربايجاني و تركي استانبولي

+0 بيه‏ن

اما در تركي استانبولي ğ كه نمايانگر /ɰ/ است يوموشاك گِ (yumuşak ge) ناميده مي‌شود. در تركي استانبولي ğ همواره پس از يك مصوت مي‌آيدكهباعث كشيده‌شدن مصوت پيش از خود مي‌شود كه معمولاً در

تركي كوتاه و سريع تلفظ مي‌شود . و هيچ‌گاه حرف آغازين يك واژه نيست.

هنگامي كه ğ بعد از مصوت هاي پسين (پس كامي -  back vowel ) قرار گيرد صدايي شبيه غ در تركي آذرباجاني مي دهد كمي خفيف تر:

مصوت هاي پسين در تركي استانبولي : a – ı – o – u

Dağ كوه

Yığln توده، انبوه

Doğru درست

Uğur شگون

البته مي توان گفت تمامي اين ها در تركي آذربايجاني غ تلفظ مي شوند.

هنگامي كه ğ بعد از مصوت هاي پيشين (پيش كامي front vowel) مي آيد باعث كشيده شدن مصوت مي شود.

مصوت هاي پيشين در تركي استانبولي : e – i – ö – ü

Eğitim آموزش

iğne سوزن

 

Öğrenci دانشجو

Düğme  دكمه

بايد اضافه كنم كه بعد از حرف e كمي صداي y (ي) نيز مي آيد مانند eğitim ائييتيم.

به نظر من  در اين موارد حرف ğ جايگزين حرف g در تركي باستان است. به عنوان مثال در فعل öğrenmek (ياد گرفتن) در گذشته به صورت ögrenmek بوده است چنان كه در تركي آذربايجاني (بعضي از شهرها) جاي حرف g و r تغيير يافته به شكل örgənmək تلفظ مي شود.

بايد اضافه كنم حالت دوم تلفظ ğ  (بعد از مصوت هاي پيشين) دقيقا در تركي آذرباجاني نيز موجود است اما به علت نبود حرف در الفبا (-ي لاتين)،  گاهي با حرف "ي-y" و گاهي با حرف "و-v" نوشته مي شود. البته گاهي نيز باحرف گ مشخص مي شود (ولي به صورت نرم تلفظ مي شود.)

مثال :

سؤيمك- سؤومك- سؤگمك (فحش دادن)

دؤيمك- دؤومك – دؤگمك (كوبيدن)

اؤي-اؤو- (خانه)

در مورد "" در تركي آذربايجاني döymək و در تركي استانبولي dövmek ثبت شده است در حالي كه

در تركي آذربايجاني  döğmək تلفظ مي شود.


بازدید